Reglament

REGLAMENT DE LA MARXA DE CAP DEL REC

La Marxa de Cap del Rec és una caminada a peu, excursionista, no competitiva, que forma part de la Circuit Català de Caminades de Resistència (CCCR).

Per participar a la Marxa de Cap del Rec s’haurà d’estar en possessió de la llicència anual de la FEEC, o de qualsevol d’equivalent de les federacions adscrites a la UIAA o amb conveni de reciprocitat amb la FEEC. En cas de no tenir llicència federativa es farà una assegurança temporal de la FEEC. Aquestes llicències temporals, amb cobertura únicament vàlida per la durada de l’activitat, les tramitarà automàticament la mateixa organització de la marxa en el moment que feu la vostra inscripció.

Per participar a la Marxa de Cap de Rec cal tenir 14 anys complerts el dia 31 Desembre de l’any de la caminada. Els menors de 18 anys necessitaran autorització escrita dels pares o tutors legals i hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Pot participar a la Marxa de Cap de Rec qualsevol persona que reuneixi les condicions físiques i psíquiques adients per poder afrontar la prova. Els organitzadors volen remarcar que la Marxa de Cap de Rec requereix unes condicions físiques i psíquiques òptimes, que ha de valorar cada participant, tenint present la longitud, el desnivell i l’altitud de la prova.

Serà obligatori el següent material: manta tèrmica de 1,4 x 2 m mínim, mòbil amb bateria carregada i reserva d’aigua. Recordem que cal anar adequadament equipat per afrontar, si s’escau, les inclemències climàtiques pròpies de l’alta muntanya. L’organització pot comprovar a la sortida o en qualsevol moment del recorregut el compliment d’aquesta norma i excloure de la marxa qui no la compleixi.

L’entitat organitzadora, els organitzadors, voluntaris i la FEEC no es fan responsables dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l’entitat. Així mateix l’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres prejudicis que la participació a la marxa pugui ocasionar als inscrits abans, durant i després de la marxa. Cadascú ha d’acceptar la responsabilitat individual dels seus actes i les seves repercussions sobre si mateix o els altres.

En cas de mal temps l’organització de la marxa valorarà i prendrà les mesures que cregui oportunes, sense descartar la possibilitat de suspendre la marxa o neutralitzar-la. Els participants es comprometen a seguir sempre les alternatives marcades per l’organització mateixa i aquesta no es farà càrrec dels caminadors que no segueixin les instruccions del protocol de seguretat o les indicacions dels organitzadors. La suspensió de la marxa no dóna dret a la devolució de l’import de la inscripció.

Les dades d’inscripció, nom, adreça, població, DNI, federat, data naixement i e-mail, s’incorporaran en una base de dades propietat del Club Muntanyenc de Sant Cugat (CMSC) per al seu tractament i explotació en aquesta o en properes edicions de la marxa. Si hi teniu algun inconvenient, comuniqueu per escrit al CMSC.

Durant la caminada, l’organització pot fotografiar i filmar els marxaires i de les imatges en farà bon ús per als fins de la marxa. Si per algun motiu no esteu d’acord amb aquesta opció cal comunicar-ho prèviament per escrit al CMSC.

Un participant es classificarà quan:

 • Hagi completat el recorregut a peu i dins de l’horari establert per l’organització.
 • Hagi passat, en l’ordre correcte, tots els controls de pas. Només puntuaran per a la IX Copa CCCR els participants que estiguin federats per la FEEC amb llicència de l’any en curs.
 • Hagi entregat a l’arribada la tarja de control sense manipular.
 • Hagi respectat el reglament de la prova i el reglament de la CCCR.

Recordem que no està permesa l’acampada lliure a la zona de Cap de Rec, ni prop ni lluny del refugi. Els qui vulguin, tenen un càmping entre Lles i Cap de Rec, el Cortal del Gral, a uns 4 km del refugi. En trobareu informació a l’apartat d’allotjament.

Obligacions dels participants:

 • Dur la llicència federativa vigent acompanyada del DNI que hauran de ser presentats a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.
 • Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 • Comunicar a l’organització qualsevol incidència o accident que hagi observat.
 • Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència
 • Respectar propietats, masies o conreus per on passi la marxa.
 • No malmetre la natura.
 • No llençar cap tipus de deixalles.
 • En cas d’abandonament comunicar-ho a l’organització directament o utilitzant el telèfon que consta en la targeta de marcatge i lliurar aquesta targeta a un dels controls o a qualsevol membre de l’organització. S’adverteix que l’únic punt bo per abandonar la marxa és la font de la Closa, a Andorra, on l’organització pot facilitar informació sobre transport públic. Les despeses corren a càrrec dels qui abandonin.
 • Pel fet d’inscriure’s a la marxa el participant declara estar assabentat i acceptar aquest reglament de la prova i les exigències d’aquesta per afrontar-la.
 • Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’Equip Organitzador i pels membres del Comitè Català de Marxes.

Serà motiu de desqualificació l’incompliment de qualsevol norma d’aquest reglament.

Aquest reglament està basat en el reglament de la CCCR i ha estat homologat per la FEEC.

Pel fet d’inscriure’s a la caminada el participant declara estar assabentat i acceptar la normativa interna de la prova i les exigències d’aquesta per afrontar-la.

Anuncis